Kontakt

ALIACEM s.r.o. PREROV
Šířava 1295/27, Přerov 750 02
Czech Republic

Tel.: +420 607 116 817
E-mail: info@aliacem.cz

magnifier Zobrazit na mapě

 

Aktuality

Aliacem P?erov - Rok 2017

Vážení p?átelé, rok 2017 byl pro naši spole?nost velmi významný jak z hlediska organiza?ních zm?n, tak z hlediska zakázkové nápln?.


06.02.2018 Více


22.02.2016 Více
Zahájena mechanická a elektrická montáž nové Dopravy odprašků

Zahájena mechanická a elektrická montáž nové Dopravy odprašků, Rusko, Cementárna 5000TPD, SLANTSY, EUROCEMENT LLC


07.04.2015 Více
Montáž bypassového sila odprašků  8000mm v cementárně Hranice

Na začátku srpna 2014 byla zahájena montáž filtru se silem bypassových odprašků v cementárně Hranice


22.08.2014 Více

Zahájena rekonstrukce elektrozařízení dopravy cementu ze sil 1 až 6


16.05.2014 Více

 
 

O nás

ALIACEM s.r.o. PREROV je spole?nost založena v roce 2007 specializující se na projek?ní a dodavatelskou ?innost, výstavbu a uvád?ní do provozu technologických celk? v oblasti zpracovávání surovin, jak v ?eské Republice, tak i v zahrani?í. Pracovníci spole?nosti Aliacem s.r.o. zajiš?ují v rámci realizace zakázek veškeré projek?ní ?innosti (od prvotních projek?ních návrh?, zpracování technickoekonomických studií, p?es všechny stupn? projektové dokumentace) a inženýrské ?innosti (?ízení projektu, autorský nebo technický dozor, uvád?ní do provozu, školení obsluhy). Hlavní p?edností naší firmy je zam??ení se na specifické požadavky každého zákazníka s cílem nalezení nejlepšího ?ešení odpovídající konkrétním pot?ebám klienta.

industrial

Tým odborník? ALIACEM s.r.o. PREROV byl a je zapojen do r?zných aktivit v cementá?ském, vápenickém a chemickém, pr?myslu a projektech, v?etn?:

- P?ípravy nabídek pro kompletní projekty
- Stavebních povolení v?etn? zpracování projektové dokumentace
- Detailních projek?ních prácí v?etn? návrh? pr?myslových komplex?
- Dodávek technologických za?ízení
- Dodávek elektro?ásti a to jak silové ?ásti, tak AS?TP a MaR
- Montážních prací a to jak strojních, tak i elektro
- Vývoje a aplikování SW ?ízení technologických proces?
- Dohledu nad výstavbou
- Uvád?ní do provozu a ?ízení zkušebního provozu
- Zam?stnaneckých vzd?lávacích program? a školení
- Služeb spojených s údržbou již provozovaných technologických celk?

ALIACEM s.r.o. m?že nabídnout široký a kompletní tým odborník?, kte?í zajistí, že všechna zadání projekt? budou navržena, vyprojektována, dodána a postavena v?as v souladu s ?asovým harmonogramen a hlavn? s rozpo?tem. Jsme vždy p?ipraveni diskutovat o specifických požadavcích a pot?ebách našich i budoucích klient? a otev?en? poskytovat informace o našich možnostech.